Polityka Prywatności

§1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych jest firma Uzupełnij, z siedzibą przy Uzupełnij, o numerze NIP: Uzupełnij. Z
Uzupełnij można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w zdaniu poprzedzającym lub drogą e-mailową na adres:
Uzupełnij wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu:
Uzupełnij lub adresem e -mail: Uzupełnij.

Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Korzystając z oferowanych przez nas usług, powierzasz nam swoje informacje. Niniejszy dokument służy jedynie jako pomoc w zrozumieniu, jakie informacje i dane są zbierane i w jakim celu oraz do czego są wykorzystywane. Te dane są bardzo dla nas ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem gdyż określa on zasady oraz sposoby przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dokument ten określa także zasady stosowania plików „Cookies”.

Informujemy, że przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych oraz wszelkich uregulowań prawnych, które są przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane udzielamy wyczerpujących informacji w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe. Zawsze w jasny sposób staramy się poinformować o danych, które gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, jakim celom mają służyć i komu je przekazujemy, jaką zapewniamy ochronę tych danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielamy informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości. Tekst pochodzi z:

§2 Zasady prywatności

Szanujemy Twoją prywatność. Pragniemy zagwarantować Ci wygodę korzystania z naszych usług.
Cenimy zaufanie, jakim Nas obdarzasz, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji usług. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść Twojego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
Jako Użytkownik masz prawo do uzyskania pełnych i jasnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i do jakich celów są niezbędne. Zawsze w klarowny sposób informujemy o danych, które zbieramy, w jaki sposób i komu je udostępniamy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości.
W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości. W sposób wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane.
Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić Twoje dane przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

art. 6 ust. 1 lit. a
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbieokreślonych celów

art. 6 ust. 1 lit. b
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. c
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

art. 6 ust. 1 lit. d
przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

art. 6 ust. 1 lit. e
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

art. 6 ust. 1 lit. f
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią Tekst pochodzi z: