KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

DE FACTO sp. z o.o. sp. k.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 15-17, 50-156 Wrocław

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

Marcin Wowk

iod.defacto@grupaformat.pl

Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:

realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane są przekazywane do:

– biura rachunkowego – w celu bieżącej obsługi kadrowo – płacowej;

– Urzędu Skarbowego,

– ZUS-u;

– kancelarii prawnej – tylko w momencie gdy nastąpi zajęcie komornicze;

Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich. Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Pana/Pani dane będą przechowywane przez:

  • Pracownicy zatrudnieni przed 01.01.1999 r.- 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy;

  • Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli nie zostały złożone dokumenty: ZUS OSW i ZUS RIA;

  • Pracownicy zatrudnieni między 01.01.1999 a 31.12.2018 – 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy, jeżeli zostały złożone dokumenty ZUS OSW i ZUS RIA;

  • Pracownicy zatrudnieni od 01.01.2019 r. – 10 lat od daty zakończenia stosunku pracy.

Ma Pana/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

  2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

  3. przenoszenia danych,

  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

wymogiem ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

Brak podania danych skutkuje: niewywiązaniem się z wymogów ustawy oraz brakiem możliwości podjęcia pracy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.