KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest:

DE FACTO sp. z o.o. sp. k.
ul. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 15-17, 50-156 Wrocław

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych:

Marcin Wowk

iod.defacto@grupaformat.pl

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
 • zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy;

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o ochronie osób i mienia, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO: zawarta umowa;

 • art. 6 ust. 1 lit.c RODO: przepis prawa;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO: uzasadniony interes administratora.

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym Państwa dane, na podstawie zawartych umów powierzenia. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

Okres przechowywania danych:

Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Ma Pana/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

 2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,

 3. przenoszenia danych,

 4. wniesienia sprzeciwu,

 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości podpisania i realizacji umowy.

Pana/Pani dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.